İÇİNDEKİLER
I.BÖLÜM/SECTION I
KURULUŞ HÜKÜMLERİ/FOUNDATION PROVISIONS
Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 2-Amaç
Madde 3- Derneğin Çalışma Ve Hizmet Yöntemleri
Madde 4 – Logo

II. BÖLÜM/SECTION II
ÜYELİK HÜKÜMLERİ/MEMBERSHIP PROVISIONS
Madde 5 - Üye Olma ve Üyelik İşlemleri
Madde 6 – Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri
Madde 7- Üyelikten Ayrılma
Madde 8- Üyelikten Çıkarılma

III. BÖLÜM/SECTION III
YÖNETİM HÜKÜMLERİ/MANAGEMENT PROVISIONS
Madde 9- Dernek Organları

GENEL KURUL
Madde 10- Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli Ve Toplanma Zamanı
Madde 11 - Çağrı Usulü
Madde 12- Toplantı Usulü
Madde 13- Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 14- Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Madde 15- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

YÖNETİM KURULU
Madde 16- Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 17-Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

DENETİM KURULU
Madde 18- Denetim Kurulunun Teşkili
Madde 19- Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 20- Derneğin İç Denetimi

DİSİPLİN KURULU
Madde 21-Disiplin Kurulu

KOMİTE
Madde 22- Komite
YÜRÜTME KURULU
Madde 23-Yürütme Kurulu

IV. BÖLÜM/SECTION IV
MALİ HÜKÜMLER/FINANCIAL PROVISIONS
Madde 24- Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 25 - Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 26- Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
Madde 27- Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 28- Beyanname Verilmesi
Madde 29- Bildirim Yükümlülüğü
Madde 30- Derneğin Borçlanma Usulleri

V.BÖLÜM/SECTION V
GENEL HÜKÜMLER/MISCELLANEOUS
Madde 31- Temsilcilik Açma
Madde 32- Ana Tüzük Değişikliği
Madde 33- Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 34- Hüküm Eksikliği
Geçici Madde 1-

 

I.BÖLÜM
KURULUŞ HÜKÜMLERİ
Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi
Derneğin Adı: “Asistans Şirketleri Derneği” dir.
Derneğin merkezi;
Derneğin şubesi açılmayacaktır.

Madde 2-Amaç
Derneğin amacı, Bankacılık Kanunu ve Sigortacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara faaliyet alanlarıyla ilgili konularda kendi organizasyonu ile yardımcı veya tamamlayıcı nitelikte hizmet veren asistans şirketlerin; asistans (yardım) hizmetleri faaliyetinin gelişmesini temin etmek, temsil etmek, üyelerinin dayanışma, birlik ve faaliyetin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde çalışmalarını sağlamak ve haksız Rekabete yol açabilecek uygulamaların önüne geçmek amacıyla resmi birimlere başvurular vs. yapılması için gerekli kararları almak ve uygulamaktır.

Madde 3- Derneğin Çalışma Ve Hizmet Yöntemleri
Derneğin amacını gerçekleştirmeye yönelik her türlü faaliyet, Derneğin faaliyet alanı içerisindedir. Bu çerçevede Dernek, amacını gerçekleştirmek için;
3.1. Meslek kurallarını belirlemek, üyelerinin mesleğin gerektirdiği disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak, üyeleri arasındaki haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri alır ve uygular;
3.2. Faaliyetin gelişmesini sağlayıcı önlemler almak, bu amaçla araştırma ve çalışmaları destekler;
3.3. Üyelerin sigorta ve ekspertiz konusunda karşılaşacakları sorunlarda onlara yardımcı olabilecek hizmetlerde bulunur;
3.4. Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, bu maksatla gereğinde resmi daireler, sigorta şirketleri ve ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunur;
3.5. Üyelerin asistans (yardım) hizmetlerinin ilgili olduğu mevzuata, faaliyete dair belirlenecek etik kurallara ve diğer ilgili mevzuata uygun hareket etmelerini sağlar ve bu konuda gerekli girişim ve işlemlerde bulunur;
3.6. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarır;
3.7. Eğitim, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenler;
3.8. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurabilir ve bunları tefriş edebilir;
3.9. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenleyebilir, veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar;
3.10. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir;
3.11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurabilir, federasyon kurabilir, veya kurulu bir federasyona katılabilir, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurabilir;
3.12. Uluslararası faaliyette bulunabilir, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir, ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapabilir, veya yardımlaşabilir;
3.13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir,
3.14. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açabilir;
3.15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir.

Madde 4 - Logo
Dernek Logosu, Yönetim Kurulu’nun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz, amaç dışında kullanılamaz.


II. BÖLÜM
ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Madde 5 - Üye Olma ve Üyelik İşlemleri
5.1. İki türlü üyelik şekli öngörülmüştür.
A)Tüzel Kişiler
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve assistans hizmet sektöründe faaliyet yürüten, kendi hizmet organizasyonu bulunan ve Finans Kuruluşları ve Sigortacılık sektöründe yer alan şirketlere hizmet veren şirketler tüzel kişi olarak üye olabilirler.
B) Gerçek Kişiler
İş bu maddenin (A) fıkrasında belirtilen tüzel kişi olarak üye olabilecek şirketlerin ile bu şirketlerin ortağı, yönetim kurulu üyesi ya da yöneticileri olan gerçek kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
Derneğe üye olan gerçek kişiler; bağlı bulundukları tüzel kişiliğin üyelik belgelerin tamamlanması halinde, isterlerse üyeliklerini tüzel kişiliklere dönüştürebilirler.
Derneğe üye olacakların fiil ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş olmaları gereklidir. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
5.2. Derneğe üye olmak için iki asli üye tarafından takdim edilmek gereklidir.
5.3. Dernek üyesi olmak isteyen kişiler, Ana Tüzük Hükümlerini kabul ve beyan ettikleri “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurup yıllık üyelik aidatlarını ödeyerek başvururlar.
5.4. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulu veya kuracağı bir komite en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Üyeliğe kabul kararı Yönetim Kurulu veya kuracağı bir komitenin üye sayısının 2/3’ü ile alınır. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
5.5. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile başvuruları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
5.6. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Madde 6 – Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri
6.1. Dernek üyeleri aşağıdaki haklara haizdirler:
- Genel Kurul toplantılarına ve diğer üyelerin toplandığı görüşmelere katılmak, faaliyetleri kapsamına giren dernek faaliyetlerine katılabilir;
- Derneğin faaliyetlerine ilişkin tavsiye ve yorumlarda bulunabilir;
- Derneğin faaliyetlerinin yönetimi ve denetimine katılabilir;
- Dernek organlarına temsilci seçmek ve dernek organlarına seçilmek için teklifte bulunabilir.
6.2. Dernek üyeleri aşağıdakilerle yükümlüdürler:
- Derneğin mevzuatını bilmek,
- Derneğin faaliyetlerini tanımak,
- Üyelik ücretini ödemek,
- Üyelik aidatını rutin olarak ödemek,
- Derneğin iç işlerini ilgilendiren bilgilerin gizliliğine saygı göstermek,
- Derneğin yönetim kurulunun talep ettiği veri ve bilgileri sağlamak.
6.3. Üyelik aidat miktarını Genel Kurul belirler.
6.4. Üyeler, üyeliklerinin kabulüyle birlikte mesleki faaliyetini sürdürür ve ticaret yaparken; Derneğin sektör adına gözlemci ve yönlendirici olarak yapacağı tavsiye ve uyarıları dikkate alırlar.
6.5. Üyeler sektörün diğer kuruluşlarını kötülemenin iş ahlakına sığmayacağı ve tüm topluluğa zarar vereceğini bilerek bu gibi davranışlardan kaçınırlar.

Madde 7- Üyelikten Ayrılma
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten ayrılma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ayrılan üyenin mali sorumluluğu ilişkili bulunduğu çalışma döneminde sona erer ve bu çalışma döneminin tüm ödentileri alınır.

Madde 8- Üyelikten Çıkarılma
8.1. Aşağıdaki haller, Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektirir:
- Dernek Tüzüğüne ve Genel Kurul Kararlarına aykırı davranışlarda bulunmak,
- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak, böylelikle derneğin yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek,
- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
- Disiplin kusuru oluşturacak hal ve davranışlar içinde bulunmak.
8.2. Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
8.3. Dernekten ayrılan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

III. BÖLÜM
YÖNETİM HÜKÜMLERİ

Madde 9- Dernek Organları
9.1. Derneğin zorunlu organları;
- Genel kurul,
- Yönetim kurulu,
- Denetim kurulu,
9.2. Derneğin tali organları (zorunlu olmayan);
- Disiplin Kurulu
- Danışma Kurulu
9.3. Dernek organlarına temsilcileri ile birlikte seçilmek kaydıyla Dernek organlarındaki üyelik sıfatı üyelere aittir. Dernek organlarına seçilen üye ile temsilci arasındaki ilişkinin sona ermesi halinde temsilcisinin de ilgili organdaki görevi sona erer.

GENEL KURUL
Madde 10- Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli Ve Toplanma Zamanı

10.1. Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.
10.2. Genel kurul;
- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü,
toplanır.
10.3. Olağan genel kurul, yılda bir, Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
10.4. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
10.5. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 11 - Çağrı Usulü
Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıdadır:
11.1. Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler Genel Kurul Toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
11.2. Genel Kurula katılacak üyeler en az (15) gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, yeri, saati ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.
11.3. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre 1 haftadan az 60 günden fazla olamaz.

Madde 12- Toplantı Usulü
12.1. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
12.2. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
12.3. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
12.4. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
12.5. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
12.6. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
12.7. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
12.8. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
12.9. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 13- Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
13.1. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
13.2. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
13.3. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 14- Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 15- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
15.1. Dernek organlarının seçilmesi,
15.2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
15.3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
15.4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
15.5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
15.6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
15.7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
15.8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
15.9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
15.10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
15.11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
15.12. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
15.13. Derneğin vakıf kurması,
15.14. Derneğin fesih edilmesi,
15.15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
15.16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
15.17. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

YÖNETİM KURULU
Madde 16- Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

16.1. Yönetim kurulu bir dernek başkanı dahil dokuz asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Tüzel Kişi üyeyi temsilen Yönetim Kurulu Asıl ya da Yedek Üyesi olarak seçilen kişinin temsilciliğinin sona ermesi halinde, Tüzel Kişi üye tarafından atanacak yeni temsilci yeniden seçime gerek olmaksızın Yönetim Kurulu asıl/yedek üyesi olacaktır.
16.2. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.
16.3. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Tüzel Kişi üyeyi temsilen Yönetim Kurulu Asıl ya da Yedek Üyesi olarak seçilen kişinin temsilciliğinin sona ermesi halinde, Tüzel Kişi üye tarafından atanacak yeni temsilci yeniden seçime gerek olmaksızın Yönetim Kurulu asıl/yedek üyesi olacaktır.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin yazılı olarak haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Madde 17-Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
17.1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
17.2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
17.3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
17.4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
17.5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
17.6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
17.7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
17.8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
17.9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
17.10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
17.11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

DENETİM KURULU
Madde 18- Denetim Kurulunun Teşkili

Denetim kurulu, iki yıllık süre ile üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Madde 19- Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 20- Derneğin İç Denetimi
Dernek, Yönetim ve Denetleme Kurulu tarafından denetlenebileceği gibi bağımsız denetim organları tarafından da denetlenmesi sağlanabilir.
Denetim Kurulu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde, dernek organlarının ve üyelerinin tüzükte gösterilen amaçlara ve birbirlerine uyumlarını, yönetim kurulunun bir çalışma dönemi içinde çalışma programı ve bütçe doğrultusunda yaptığı hesapları ve bu hesaplarla ilgili işlemleri altı ayda bir denetleyerek;
- Bütçenin gerçekçiliğini, uygulamada bölüm ve maddelerde aşım (bütçeyi aşan veya bütçe kapsamına girmeyen harcamalar) varsa, bu aşım için yetkili organlara ait kararların mevcudiyetini,
- Yapılan harcamaların amaç ve çalışma konularına çalışma programı ve bütçeye uygunluğunu, yasalarca gerekli belgelerin (fatura,makbuz, harcama tutanaklarının) mevcudiyetini,
- Gelir ve gider çizelgeleri ile bilançonun kayıtlara uygunluğunu içeren denetim sonuçlarını, rapor halinde yönetim kuruluna, toplandığında Genel Kurul’a sunar.

DİSİPLİN KURULU
Madde 21-Disiplin Kurulu

21.1. Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından dernek üyeleri arasından iki yıllık süre ile seçilmiş 3 üyeden oluşur. Genel Kurula katılan ve Disiplin Kurulu üyeliğine aday olan üyeler arasından en yüksek oyu alandan başlamak üzere disiplin kurulu üyeleri seçilir. Seçilen üye sayısının yeterli olmadığı hallerde sadece eksik kalan üyeler için aynı yöntem ile seçim yapılır.
21.2. Denetim Kurulu seçimi izleyen 6 gün içerisinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sözcü seçer.
21.3. Denetim Kurulu en az 3 ayda bir toplanır ve toplantı ve karar yetersayısı 2(iki)’dir.
21.4. Disiplin Kurulu, üyelikten çıkarılma işlemleri ile ilgili gereken araştırma ve incelemeyi yapar ve üyenin de savunmasını aldıktan sonra hazırlayacağı rapor ve toplantı karar tutanaklarının bir örneğini Yönetim Kurulu’na gönderir.

KOMİTE
Madde 22-KOMİTE

22.1. Komite, dernek eski başkanları ile dernek üyeleri arasından iki yıllık süre ile seçilmiş 7 (yedi) danışmandan oluşur. Komite her yıl en az üç kez toplanır ve ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Toplantı ve karar yetersayısı olağan çoğunluktur.
22.2. Komite kendi başkanı ya da dernek başkanı tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantının karar tutanaklarının bir örneği Yönetim Kurulu’na gönderilir.
22.3. Komite’nin görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir;
- Dernek amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlamak, uygulamalara yönelik öneri ve dileklerde bulunmak.
- Üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayışı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak dayanışmayı öngören öneri ve dileklerde bulunmak.

YÜRÜTME KURULU
Madde 23-Yürütme Kurulu
Dernek Yürütme birimi, Yürütme Kurulunun gözetim ve yönetiminde Dernek organlarının kararlarını uygulamak, lokal ve tesislerin kurulması, iktisadi işletmeler, vakıflar ve dayanışma sandıklarının Derneğe ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek, dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevli olup aşağıdakilerden oluşur;
23.1. Uzman danışmanlar: Derneğin amaç ve hizmet konularında yardımcı olmak, dernek üyelerinin bireysel ve ortak sorunları ile özelliği olan konularda danışmanlık yapmak üzere geçici ya da sürekli olarak hukuki, mali, halkla ilişkiler, sanat ve benzer alanlarda görev yapmak üzere atanan uzman danışmanlar Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü konularda yönetim, denetleme ve danışma kurullarına danışmanlık yapar.
23.2. Yönetim ve Hizmet Komiteleri: Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan yönetim ve hizmet komiteleri kurabilir. Geçici komiteler dernek başkanı, sürekli komiteler yönetim kurulu kararı ile seçilirler.
Yönetim ve hizmet komiteleri, yönetim, denetim ve danışma kurullarının karar almalarına ya da yürütme biriminin yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını yapmakla görevli ve yetkilidir.
23.3. Görevliler; Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde yürütme birimi görevlileri atanabilir. Yürütme birimi görevlilerinin görev ve yetkileri ile hak ve sorumlulukları “Personel Özlük Hakları Yönetmeliği” nde gösterilir.

IV. BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
Madde 24- Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
- Üye aidatı: Üyelerden; giriş ödentisi olarak 10.000 TL, aylık olarak da her ayın 1’i ile 5’i arasında aylık 1500 TL aidat alınır.
Ancak gerçek kişi üyelerin bağlı bulunduğu tüzel kişiliğin dernek üyesi olması halinde bu kişilerden giriş ödentisi olarak 500 TL, aylık olarak da her ayın 1’i ile 5’i arasında aylık 50 TL alınır.
Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
- Gerçek kişi üyelerin üyeliklerinin bağlı bulundukları tüzel kişilerin üyelik belgelerinin tamamlanması halinde tüzel kişiliğe çevrilmesi durumunda tüzel kişilerden yeniden giriş ödentisi alınmayacaktır.
- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
- Diğer gelirler.

Madde 25 - Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
25.1. Dernekler kanunu, Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Esaslarına göre tutulması zorunlu olan defterler, bu kanunlarda belirtilen usul ile tutulur ve saklanırlar.
25.2. Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
i. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
ii. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.
Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
iii. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
iv. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
v. Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
i. A bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Madde 26-Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 27- Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
27.1. Aylık üye aidatları her ayın 1. Günü ile 5. Günü arasında alınır. Aidatın tamamı yıllık olarak peşin olarak ödenebilir. Aidatların süresi içerisinde ödenmemesi halinde uygulanacak faiz oranı Yönetim Kurulu tarafından günlük ekonomik koşullar referans alınarak belirlenir.
27.2. Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
27.3. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
27.4. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
27.5. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Madde 28- Beyanname Verilmesi
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Madde 29- Bildirim Yükümlülüğü
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
29.1. Genel Kurul Sonuç Bildirimi; Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir
29.2. Taşınmazların Bildirilmesi; Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
29.3. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi; Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
29.4. Değişikliklerin Bildirilmesi; Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 30- Derneğin Borçlanma Usulleri
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

V.BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 31- Temsilcilik Açma

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Madde 32-Ana Tüzük Değişikliği
32.1. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
32.2. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
32.3. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 33- Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
33.1. Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
33.2. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
33.3. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
33.4. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Asistans Şirketleri Derneği” ibaresi kullanılır.
33.5. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
33.6. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
33.7. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
33.8. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 34- Hüküm Eksikliği
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan kurucu üyelerden oluşan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı : Görev Unvanı :
Metin Öztürk Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Cemal Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Rasim Topuz Üye
Fırat Olgun Üye
Jarome Bedouk Üye
Selçuk Tiftik Üye
Özlem Işıl Bankal Dewit Üye

© 2017 Asistans Şirketler Derneği Tüm Hakları