Asistans Şirketler Derneği'ne üye olma, çıkma ve çıkarılma başlıkları Asistans Şirketler Dernek Tüzüğü’nde düzenlenmiştir. Tüzüğün 5. Maddesinde üyelik koşulları sıralanmış olup Üye ve Onursal Üye olmak üzere iki ayrı üyelik türü tanımlanmıştır. Konu ile ilgili olarak detaylar Dernek Tüzüğü’ndeki orijinal hali ile aşağıda paylaşılmıştır:

“...İki türlü üyelik şekli öngörülmüştür.

A)Tüzel Kişiler

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve assistans hizmet sektöründe faaliyet yürüten, kendi hizmet organizasyonu bulunan ve Finans Kuruluşları ve Sigortacılık sektöründe yer alan şirketlere hizmet veren şirketler tüzel kişi olarak üye olabilirler.

B) Gerçek Kişiler

İş bu maddenin (A) fıkrasında belirtilen tüzel kişi olarak üye olabilecek şirketlerin ile bu şirketlerin ortağı, yönetim kurulu üyesi ya da yöneticileri olan gerçek kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Derneğe üye olan gerçek kişiler; bağlı bulundukları tüzel kişiliğin üyelik belgelerin tamamlanması halinde, isterlerse üyeliklerini tüzel kişiliklere dönüştürebilirler.

Derneğe üye olacakların fiil ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş olmaları gereklidir. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

 • Derneğe üye olmak için iki asli üye tarafından takdim edilmek gereklidir.
 • Dernek üyesi olmak isteyen kişiler, Ana Tüzük Hükümlerini kabul ve beyan ettikleri “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurup yıllık üyelik aidatlarını ödeyerek başvururlar.
 • Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulu veya kuracağı bir komite en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Üyeliğe kabul kararı Yönetim Kurulu veya kuracağı bir komitenin üye sayısının 2/3’ü ile alınır. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 • Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile başvuruları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
 • Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.”

  Tüzel Kişi Üyelik Başvuru Formu

  Gerçek Kişi Üyelik Başvuru Formu

1. Asistans tecrübesi

 • Hissedarlar (Sektör tecrübesi ve kısa özgeçmiş)
 • Üst Yönetim Kadrosu (Sektör tecrübesi ve kısa özgeçmiş)
 • Hissedarlar ve Üst Yönetim ile ilgili Ulusal veya Uluslar arası herhangi bir sigorta dolandırıcılığı, hileli iflas, ticari yasak vb.. bulunup bulunmadığı, (devam eden davalar dahil)

2. Hizmet Kalitesi

 • Kadrolu Medikal Direktör (Medikal asistans hizmeti sunuyor/sunacak ise)
 • 7/24 Çağrı merkezi
 • Kalite Yönetim Sistemi Prosedürleri
 • Kalite Hedefleri (KPIs)
 • Sertifikalar (ISO, vb….)

3. Finansal Bilgiler

 • Kurulu bir firma ise son 3 yılın özet bilanço ve gelir-gider tabloları
 • Yeni kurulan bir şirket ise ödenmiş sermaye miktarı ve hissedarların finansal sicili
 • Vergi, SSK, vb. borcu yoktur belgesi
 • Mesleki Mesuliyet Sigortası (Liability Insurance)

© 2017 Asistans Şirketler Derneği Tüm Hakları