• Terminoji

Acil durum, hemen müdahale ya da reaksiyon gerektiren, beklenmeyen ve ciddi olay ya da durum
Belirli bir bölge veya iş türü itibariyle sigortacıyı temsil eden sigorta aracısı
Asistans Şirketinin anlaşma şartına göre belirli bir indirim oranı ile hizmet sağladığı kurumlar
Araçta elektrik veya mekanik bir aksaklık, bozulma meydana gelmesi sebebiyle aracın hareketsiz kalması halidir.
Asistans ile teminat altına alınan kişiye, eşyaya veya mala fiziksel veya maddi bir zarar gelmesi durumunda asistans şirketi için oluşan maliyet
Yol Yardım, Konut Yardım, Medikal Yardım, Seyahat Yardım, Kişisel Asistans(Concierge) vb. çözümler.
Kişinin belirli bir asistans hizmetinden yararlanmak için ödediği bedel
Kişinin asistans hizmetlerinden yararlanmaya hak kazandığı tarih itibarı ile ilgili hizmetlerinden yararlanabilme süresi
Asistans hizmetlerini sağlayan / sunan şirket veya şirketler
Asistans hizmeti ile ilgili kapsam
Acil ya da acil olmayan herhangi bir durumda kişiye sunulan çözüm
Sigortanın genel prensiplerinden olup, sigorta sözleşmesinin taraflarının gerek sözleşme yapılırken gerekse poliçenin devamı süresince ve hasar halindeki yükümlülüklerini ortaya koyar.
Esas olarak sigorta teminatı satın almak isteyen kişinin danışmanı ve temsilcisi olan özel ve bağımsız profesyonel sigorta aracısı.
Eldeki riziko sayısı arttıkça, hasar oranının, o olaya ilişkin genel hasar olasılığı yüzdesine daha çok yaklaşacağını öngören istatistik prensibi.
Asistans hizmet bedelinin herbir sigortalı/müşteri için aylık olarak Asistans şirketine ödenmesi ve Asistans şirketinin de herbir sigortalı/müşteri için ilgili ay için kapsam dahilinde asistans hizmetinin sağlanması.
Kişinin asistans hizmetlerinden yararlanabileceği coğrafi bölge / alan
Kişinin asistans hizmetlerinden faydalanmak için telefonu ile arayacağı hizmet merkezi
Aracın; kaza, arıza, yangın, hasar ya da benzeri durumlar sebebiyle hareketsiz kalması durumunda, çekici araç ile çekilerek servise teslim edilmesi.
Sigortalı’nın/müşterinin poliçenin/üyeliğinin düzenlendiği ülke içindeki evi veya asistans kapsamında belirtilen ikametgah adresidir.
Asistans şirketinin yasal bir zorunluluk olmamasına ve sorumluluk kabul etmemesine karşın hasarın ödenmesi durumu
Poliçe üzerinde açıkça ifade edilmiş, teminatın kapsamı, istisna edilen haller, hasar prosedürü, sigortalının görev ve yükümlülükleri, anlaşmazlık halinde uygulanabilecek hükümler, prim ödemesi, rücu durumu gibi sigorta sözleşmesinin esaslarını içeren koşullardır.
"Gerçekleşen hasarların kazanılmış prime olan oranıdır. Hasar prim oranının hesabı şu şekilde yapılmaktadır: (Ödenen Hasarlar + Muallak Hasarlar Karşılığı - Devreden Muallak Hasarlar Karşılığı) / (Yazılan Prim - Kazanılmamış Primler Karşılığı + Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı - Devam Eden Riskler Karşılığı + Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı)."
Asistans hizmet adedinin toplam hizmet hakkı olan kişiye/müşteriye olan bölünmesiyle hesaplanır.
Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarında ifade edilen; A.1.a (motorlu araçlarla çarpışma), A.1.b (bir cismin araca çarpması veya aracın bir cisme çarpması), A.1. c (ücüncü kişilerin kötü niyet ve muzipliği), A.1.d (Aracın yanması) A.1.e (çalınma veya çalınmaya teşebbüs) Risklerin gerçekleşmesi sonucu aracın 24 saati aşan onarıma maruz kalması veya araçta seyahat eden kişilerin bedensel bir zarara uğramaları veya Aracın trafikte seyredemeyecek şekilde kısmi hasara uğraması ve/veyabu hasar sonucu kırık farlar, tehlikeli sarkan keskin parçalar veya araç kullanımı sırasında düşecek parçalar gibi nedenler ile trafik güvenliğinin tehdit etmesi durumunda da araç hasarlı kabul edilir.
Kaza sonrası onarım süresinin belirli bir süreyi alması durumunda, sigırtalı/müşteriye ikame olarak geçici tahsis edilen araç.
Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarında ifade edilen; A.1.a (motorlu araçlarla çarpışma), A.1.b (bir cismin araca çarpması veya aracın bir cisme çarpması), A.1. c (ücüncü kişilerin kötü niyet ve muzipliği), A.1.d (Aracın yanması) A.1.e (çalınma veya çalınmaya teşebbüs) Risklerin gerçekleşmesi sonucu aracın hasarlanması veya araç sürücü ve yolcularının bedensel yaralanmalarına neden olan hadise.
Belirli bir süreye kadar sağlanmış olan asistans hizmetlerinin hak edilişi için ödenen asistans primi. Peşin alınan (yazılan) asistans priminin belirli dönem için kazanılmış/hak edilmiş olması. Hesap yılının birinci gününden itibaren sigortacı tarafından düzenlenmiş poliçeler karşılığında yazılan primler, teknik anlamda brüt primdir.
Asistans hizmetleri kapsamında taraflar arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacıyla kullanılan özel şart veya şartlar
Aracın şarampole yuvarlanması, aracın yolun dışına çıkarak vinç ile kurtarılması gerektiği durumlarda kurtarıcı ile kurtarılması ve yola konması.
Asistans'tan faydalanan kişidir. Asistans sözleşmesine doğrudan taraf olabildiği gibi, sigortalı/asıl üye konumundaki diğer bir kimsenin yapmış olduğu sözleşme ile de asistanstan doğrudan veya dolaylı olarak yararlanma konumunu elde edebilir.
Asistans hizmet kapsamında belirtilmiş ise hizmetin tutar ya da adet cinsi ile sınırlandırılması
Asistans hasarının ödemesi sırasında kişi tarafından karşılanacak olan meblağ
Meydana gelmiş ve sigorta şirketi tarafından bilinen bir hasara ilişkin olarak, ileride ödenmesi muhtemel hasar ödemesidir ve bu muhtemel ödeme için ayrılan miktara da muallak hasar rezervi denir.
İnsan iradesi, gücü ve müdahalesiyle önüne geçilemeyen, deprem, yıldırım, kasırga gibi doğal afetler mücbir sebeb olarak adlandırılmaktadır ve sorumluluk hukuku açısından önem taşımaktadır.
Kişinin talep ettiği rezervasyon veya satın alma hizmetinin, kişi adına, asistans şirketi tarafından maliyetleri kişiye ait olmak sureti ile gerçekleştirilmesi
Meydana gelmiş hasar için yapılan ödeme/lerdir.
Asistans hizmetinin kişiye sağlanması ile ilgili kapsam dışında olan ve genel şartlara eklenmiş koşullar
Kişinin asistans kapsamında olan bir hizmeti almadan önce asistans şirketinden ön onay alması
Sigortacının, üstlendiği sorumluluğun bir kısmını veya tamamını, diğer bir sigortacıya devretmesi
Poliçeden doğan sorumluluğun bir kısmını, sedandan reasürans yoluyla devralan şirket
Teminat şartlarına göre asistans hizmet bedellerinin asistans şirketi tarafından karşılandığı sözleşme türü
Bir işletmeyi tehdit eden rizikoların belirlenip denetim altına alınması işlemi
Zararın olası nedeni, tehlike./ Tehlikenin gerçekleşme olasılığı./ Tehlike altındaki nesne ya da kişi.
Asistans hizmet bedelinin herbir sigortalı/müşteri için yıllık olarak Asistans şirketine ödenmesi ve Asistans şirketinin de herbir sigortalı/müşteri için belirlenen süre (genellikle 1 (Bir) yıl) ile kapsam dahilinde asistans hizmetinin sağlanması.
Asistans Şirketi’nin kapsam dahilindeki hizmetlere dair sadece organizasyon yaptığı, hizmet başına dosya başı bir bedel talep edilen sözleşme türü
Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı'ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar. 
Sigortacı ile sigortalı arasındaki sigorta sözleşmesinin yazılı, yasal delilidir. Bir sigorta poliçesinde genel olarak, sigortacıyı ve sigortalıyı tanımlayıcı bilgiler, sigorta konusuna ilişkin açıklamalar, teminatın kapsamı, sigorta bedeli, sözleşmenin süresi, prim miktarı, poliçenin düzenlenme tarihi, tarafların borç ve yükümlülükleri gibi bilgiler bulunmaktadır.
Sigortacı ile sigortalı arasındaki sigorta sözleşmesinin yazılı, yasal delilidir. Bir sigorta poliçesinde genel olarak, sigortacıyı ve sigortalıyı tanımlayıcı bilgiler, sigorta konusuna ilişkin açıklamalar, teminatın kapsamı, sigorta bedeli, sözleşmenin süresi, prim miktarı, poliçenin düzenlenme tarihi, tarafların borç ve yükümlülükleri gibi bilgiler bulunmaktadır.
Sigorta, aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin, belirli bir miktar para ödemesi yoluyla toplanan tutarın, sadece o tehlikenin gerçekleşmesi sonucu fiilen zarara uğrayanların zararını karşılamada kullanıldığı, bir risk transfer sistemidir.
Sigorta teminatını sigortalıya taahhüt eden ve sigortalı cephesinden sorumluluğun tamamını üstlenen sigorta şirketi
Bir sigorta ürünü ile güvence altına alınmış kişi
"Hususi: Mevcut sigorta sözleşmesinde belirtilen araç, 3.500 kg. ağırlığından az ve ülke sınırları içinde hareket eden ticari amaçla kullanılmayan motorlu binek kara taşıtıdır.
Hafif Ticari: 3,5 tonu aşmayan minibüs, pick-up, kamyonet (Panel-Van tipi) tipi ticari araçlardır.
Ağır Ticari: Ticari veya profesyonel anlamda yolcu ve/veya malların taşınması ve/veya kiralanması amacı ile kullanılan yüksüz ağırlığı 10.000 Kg’ı aşmayan; Uzun şasi Minibüs, Midibüs, Çekici, Kamyon, TIR (Kafası), Dorse gibi ticari araçlar."
"Run-off olarak fesih edilen asistans sözleşmesinde, Asistans şirketi önceden aldığı (yıllık) asistans primine karşılık olarak herbir poliçe/üye süresi boyunca (genellikle 1 yıl) hizmetlerinin sağlanması,
Clean-cut olarak fesih edilen asistans sözleşmelerinde ise, eğer prim run-off/yıllık olarak önceden alınmış ise fesih tarihinden sonraki günler için önceden ödenen asistans primleri iade edilerek, fesih tarihi itibariyle hizmetlerin durdurulması. Eğer prim aylık olarak ödenmiş ise, fesih tarihi itibariyle asistans şirketinin hizmet hakkı, sigorta şirketinin ya da asistans kullanan şirketin asistans prim ödemesi sona erer."
Sigorta sözleşmesine ilişkin anlaşmazlıklarda başvurulan bağımsız hakem
Hasar gören asistans konusunun asistans şirketi tarafından onarımının yapılarak tazminat ödemesinin gerçekleşmesi
Belirli bir süre için teminat altına alınan hizmetler için önceden/peşin olarak ödenen asistans primi.
Mevcut asistans sözleşmesine ek olarak düzenlenen ve riziko ya da asistans koşullarına ilişkin değişiklikleri gösteren belge.
Asistans şirketinin hizmeti sağlamak üzere çalıştırdığı alt hizmet sağlayıcı. Örn: çekici, kiralık araç, ambulans vb. firmalar.
Asistans hizmetlerini organize eden, çağrı merkezinde çalışan kişi.
Asistans hizmetleri/çözümleri sağlayan / organize eden operasyonel hizmet birimleri.

© 2017 Asistans Şirketler Derneği Tüm Hakları